Katsastus

Veneiden katsastustoiminta

Huviveneitä ei ole lakimääräisesti pakko katsastaa. Veneen päällikkö on kuitenkin vastuussa siitä, että vene kaikilta osin täyttää merilain 8§:n vaatimukset rakenteen, varustelun, lastauksen ja miehityksen osalta. Huviveneiden turvallisuuskatsastustoiminta on Veneilyliiton ja Suomen Purjehtijaliiton jäsenseurojen harjoittamaa vapaaehtoista veneilyturvallisuustoimintaa. Jäsenseuroihin koulutetut katsastajat katsastavat seurojen jäsenten veneitä liittojen yhdessä ylläpitämän katsastusohjeiston mukaisesti. Katsastetuille veneille annetaan venetodistus sekä katsastustarra merkiksi suoritetusta katsastuksesta. Katsastajat ovat venerakenteiden ja varustelun asiantuntijoita, joilta tarvittaessa saa myös ohjeita ja opastusta. Turvallisuusnäkökohtien ohella katsastuksesta on muutakin hyötyä, sillä useat vakuutusyhtiöt antavat alennuksia katsastettujen veneiden vakuutusmaksuista.

Katsastuksella pyritään varmistamaan, että vene on rakenteiltaan ja varusteiltaan sellaisessa kunnossa, että sitä voidaan turvallisesti käyttää niillä vesialueilla ja niissä olosuhteissa, joihin se on tarkoitettu. Katsastus ei poista aluksen päällikölle kuuluvaa vastuuta siitä, että vene on vesille lähdettäessä sellaisessa kunnossa, että aiottu matka voidaan suorittaa sillä turvallisesti.

Ammattimerenkulkuun käytettävien alusten katsastamiseen liittyvistä asioista saa tietoja Merenkulkulaitokselta.

Tietoa katsastuksessa vaadittavista varusteista saat vartiokopin seinällä olevista lapuista tai tutustumalla Veneilijän katsastusohjeet -kirjaseen. Katsastajat antavat myöskin mielellään lisätietoja niin vaadittavista varusteista kuin veneen kuntoon liittyvistä asioista.

Perus- ja vuosikatsastus

Peruskatsastuksessa tarkastetaan veneen runko, hallinta- ja voimansiirtolaitteet ja läpiviennit, ja se tehdään veneen ollessa kuivalla maalla. Peruskatsastus tehdään joka viides vuosi tai veneen vaihdettua omistajaa tai rekisteröintiseuraa. Se voidaan suorittaa myös muulloin, jos siihen katsotaan olevan erityistä aihetta.

Vuosikatsastuksessa tarkastetaan veneen turvallisuusvarusteet ja laitteet. Vuosikatsastus suoritetaan joka vuosi purjehduskauden alkaessa veneen ollessa purjehdusvalmiina, ja se on voimassa seuraavan vuoden kesäkuun loppuun.

Venetodistus ja katsastuspöytäkirja

Peruskatsastuksen yhteydessä veneelle laaditaan venetodistus, johon vuosikatsastukset merkitään. Se on lippuasetuksen mukainen todistus oikeudesta käyttää seuran perälippua ja on siksi pidettävä aina mukana veneessä. Venetodistus on voimassa katsastusmerkintöjen mukaisesti. Voimassaolo lakkaa kuitenkin, jos veneen omistaja tai rekisteröintiseura vaihtuu tai todistusta on yliviivaamalla tai muulla tavoin muuteltu. Katsastustilaisuudessa laaditaan myös katsastuspöytäkirja. Katsastuspöytäkirjan perusteella vene merkitään rekisteröintiseuran venerekisteriin, jonka pitämisestä on oma säännöstönsä.

Katsastusluokat

Katsastettavat huviveneet jaetaan nykyisin neljään luokkaan, jotka on pyritty määrittelemään siten, että jokaiselle veneelle löytyy sopiva katsastusluokka. Luokkajaossa on otettu huomioon veneen pääasiallinen käyttöalue ja veneen soveltuvuus kyseiselle vesialueelle. Luokkajako noudattelee pääpiirteissään Huvivenedirektiivin määrittelemää jakoa erilaisiin suunnittelukategorioihin. Perusajatuksena on, että tietyt suunnittelukriteerit täyttävä vene myös varustettaisiin suunnitellulla käyttöalueella vastaan tulevien olosuhteiden vaatimusten mukaisesti. Ennen huvivenedirektiivin voimaantuloa markkinoille tulleiden veneiden osalta joudutaan yleensä käyttämään harkintaa.

  • Katsastusluokka 1 (Avomeri)
  • Katsastusluokka 2 (Rannikko)
  • Katsastusluokka 3 (Saaristo)
  • Katsastusluokka 4 (Suojaiset vesialueet)

Katsastettujen veneiden varusteet

Rakenteellisen turvallisuuden lisäksi kuhunkin katsastusluokkaan on määritelty minimivarustus, joka veneessä tulee olla mukana. Varustus koostuu erilaisista turvallisuus- ja merenkulkuvarusteista, joiden taso ja määrä vaihtelee katsastusluokittain. Vähimmilläänkin varusteluettelosta löytyy monia varusteita, joita voimassa oleva lainsäädäntö ei edellytä, mutta joista on hyötyä, kun kohdataan erilaisia ongelmia tai vaaratilanteita.

Tietoa katsastuksessa vaadittavista varusteista saat vartiokopin seinällä olevista lapuista.