Kerhon säännöt

Yhdistysrekisterin nro 57.463 / 20.02.1951

1 §

Yhdistyksen nimi on Toijalan Moottorivenekerho ry (TMvK ry) ja sen kotipaikka on Toijalan kaupunki. Yhdistys on Suomen Veneilyliitto ry:n jäsen ja se voi yhdistyksen kokouksen enemmistöpäätöksellä liittyä jäseneksi myös muihin hyvämaineisiin veneilyalaa, veneilyturvallisuutta ja vesistön- ja luonnonsuojelua edistäviin järjestöihin ja omaa toimintaansa ja tavoitteitaan tukeviin paikallisiin ja alueellisiin yhteistyökumppanuuksiin. Yhdistyksen kokouksen enemmistöpäätöksellä voidaan eri jäsenyyksistä myös erota.

2 §

Yhdistykseen sovelletaan Yhdistyslain kulloinkin voimassa olevia määräyksiä ja sen toiminnalla on mm. seuraavat tarkoitukset ja tehtävät;

Yhdistyksen aatteellisena päätarkoituksena on edistää ja tukea veneilyharrastusta sekä vesilläliikkumisen turvallisuutta ja veneilyyn liittyvää ympäristönsuojelua. Yhdistys koordinoi ja osallistuu aktiivisesti kaupungin, eri viranomaisten, alueen kehitysorganisaatioiden ja eri järjestöjen, liike-elämän, kaupungin asukkaiden ja kaikkien veneilystä kiinnostuneiden tahojen kanssa yhteistyöhön, jonka tavoitteena on luoda toimivat ja kestävän kehityksen vaatimukset täyttävät korkeatasoiset veneilypuitteet oman paikkakunnan ja lähialueiden veneilymahdollisuuksien ja viihtyvyyden säilyttämiseksi ja edelleen kehittämiseksi. Yhdistys pyrkii omalta osaltaan ja em. yhteistyön avulla siihen, että Toijalan satamalla on pysyvä laatuluokitus (Sinilippu-satama).

Yhdistys jakaa eri tavoin tietoa sisävesiliikenteen turvallisuus- ja muista määräyksistä ja säännöistä, veneilyyn liittyvästä vesistöjen ja rantojen suojelusta, sekä veneistä, niiden moottoreista ja asianmukaisista varusteista. Yhdistys hoitaa veneiden katsastustoimintaa ja voi järjestää navigointi- ym. veneilykursseja. Yhdistyksen toiminnallinen päätehtävä on ylläpitää ja kehittää hallitsemillaan alueilla Toijalan satamassa laiturialueita, niihin liittyviä rakenteita ja laitteita ja veneilyyn liittyviä muita toimintoja, ja vuokrata venepaikkoja jäsenilleen, sekä tuottaa veneilyyn liittyviä palveluja mahdollisuuksien mukaan myös muille sataman käyttäjille. Yhdistys tekee yhteistyötä muiden Toijalan satamassa toimivien tahojen kanssa alueen viihtyvyyden ja palvelutason kokonaiskehittämiseksi siten, että se omalta osaltaan osallistuu asianmukaisen jätehuollon järjestämiseen, voi harjoittaa eri lakien ja viranomaismääräysten puitteissa poltto- ja voiteluaineiden, venetarvikkeiden, pesu- ja muun huollon myyntiä ja hoitaa venekuljetuksia ja veneiden vuokrausta. Yhdistys voi eri palvelujen tuottajien sekä alueiden ja tilojen omistajien suostumuksella välittää myös muita sataman palveluja jäsenilleen, heidän vierailleen, muille veneilijöille ja sataman muille käyttäjille. Yhdistys voi myös harjoittaa veneilyyn ja siihen läheisesti liittyvää kilpailutoimintaa.

Yhdistys voi hallinnassaan olevilla alueilla käytettävissä olevista tiloista riippuen rajoitetusti järjestää eri lakien ja viranomaismääräysten puitteissa jäsenilleen veneiden ja niiden kuljetuskalustojen säilytykseen liittyvää pienimuotoista telakkatoimintaa, kuten talvitelakointia.

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen. Yhdistyksen tulee kuitenkin harjoittaa toimintaansa siten kannattavalla tavalla, että tarjottavien palvelujen kustannukset kohtuullisessa ajassa peittyvät, omien alueiden ja toiminnan kehitystyö voidaan taloudellisesti pitkällä tähtäimellä turvata, ja edellä mainittu satamassa toimivien eri tahojen yhteistyöhön perustuvaan alueelliseen kehittämiseen voidaan kohtuullisesti osallistua.

3 §

Yhdistyksen kieli on suomi.

Yhdistyksen tunnuksina ovat Suomen Kauppa- ja Teollisuusministeriön vahvistama lippu, sekä veneillä Suomen Veneilyliitto ry:n vahvistama viiri, joiden käytössä on noudatettava yleisiä liputussääntöjä.

Yhdistyksen jäsenet

5 §

Yhdistyksen jäseneksi voidaan ottaa jokainen hyvämaineinen henkilö. Nuorisojäseneksi voidaan ottaa enintään 17 vuotias henkilö. Kannatusjäseneksi voidaan ottaa henkilö, oikeustoimikelpoinen järjestö, muu yhteisö tai yritys joka haluaa tehokkaasti tukea yhdistyksen toimintaa. Jäsenyyden ratkaisee yhdistyksen hallitus sille osoitetun hakemuksen perusteella. Jäseneksi hyväksymiseen vaaditaan hallituksen kokouksen enemmistön päätös. Hakemuksen hylkäämistä ei tarvitse perustella eikä päätöksestä voi valittaa.

Yhdistyksen kokous voi hallituksen esityksestä kutsua useita kunniajäseniä, sekä myös kunniapuheenjohtajan joita voi olla vain yksi kerrallaan. Kunniapuheenjohtajan ja jäsenen tulee olla huomattavan ansioitunut yhdistyksen toiminnassa tai muuten oleellisesti vaikuttaneen tai vaikuttavan yhdistyksen tarkoituksen ja tavoitteiden edistäjänä. Kunnia-asemaan kutsuminen edellyttää kahta kolmasosaa (2/3) yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä. Kunniajäsen voi olla myös järjestö, muu yhteisö tai yritys. Kutsutulta ei peritä jäsenmaksua. Yhdistyksen kokous voi lisäksi tapauskohtaisesti päättää maksuttomasta venepaikasta tai muista eduista, joita kutsutulle voidaan mahdollisuuksien mukaan kulloinkin antaa.

6 §

Jäsenen joka haluaa erota yhdistyksestä, on siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle tai hallituksen puheenjohtajalle, tai tehtävä suullisesti vastaava ilmoitus yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Tällaisen jäsenen on kuitenkin suoritettava erovuottansa koskevat erääntyneet jäsenmaksut ja muut näiden sääntöjen mukaiset taloudelliset velvoitteensa.

Jäsen joka ei ole maksanut jäsenmaksuaan tai täyttänyt muita taloudellisia velvoitteitaan hallituksen määräämään ajankohtaan mennessä, eikä ole maksanut vielä huomautuksen saatuaankaan, katsotaan eronneen yhdistyksestä ilman em. erillistä ilmoitustaan. Hallituksen päätöksestä ei tällä perusteella voi valittaa.

Jäsen joka rikkoo jäsenyyden ehtoihin liittyviä yhdistyksen sääntöjä, kunniaa, tai tahallisesti toimii yhdistyksen vahingoksi tai hyviä tapoja ja lakeja vastaan, tai on epäasiallisesta käytöksestä jo saanut varoituksen, hallitus voi erottaa yhdistyksestä joko määräajaksi tai kokonaan. Erotetulle on viikon kuluttua hallituksen päätöksestä kirjallisella kirjeellä ilmoitettava erottamisesta ja sen syy. Tällä tavoin erotetulla on oikeus saattaa erottamispäätös yhdistyksen kokouksen käsittelyyn, jos hän kirjallisesti esittää hallitukselle perustellun vaatimuksensa yhden kuukauden sisällä erottamispäätöksen saatuaan. Erotetun katsotaan saaneen päätöksen kun 7 vuorokautta kirjatun kirjeen postittamisesta on kulunut. Hallituksen on välittömästi näissä säännöissä alempana määriteltyjä kutsuaikoja noudattaen kutsuttava kokoon yhdistyksen kokous jos erotettu on sitä vaatinut em. tavalla ja määräajassa. Yhdistyksen kokouksessa hallituksen tekemä erottamispäätös voidaan vahvistaa yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan kanta.

Eronnut tai erotettu jäsen menettää välittömästi kaikki saavuttamansa jäsen- ja muut edut sekä oikeuden oleskella yhdistyksen alueilla ja tiloissa muuten kuin varsinaisen jäsenen vieraana, valvonnassa ja vastuulla. Hallitus voi poistaa myös kaikki vierailuoikeudet henkilöltä, joka on käyttäytynyt yhdistystä kohtaan tai alueilla tai tiloissa ohjeiden vastaisesti tai muuten epäasiallisesti.

Yhdistyksen omat alueet ja käytössä olevat muutkin tilat on tarkoitettu pääsääntöisesti vain jäsenille perheineen ja vieraineen sekä yhdistyksen ja sen hallinnon järjestämiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin.

Jäsen- ja muut maksut

7 §

Vuosijäsenet suorittavat yhdistyksen syyskokouksen määräämän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun. Nuorisojäsenen maksut voivat olla alempia kuin muiden vuosijäsenten. Kannatusjäseneltä ei peritä liittymismaksua. Kannatusjäsenet suorittavat yhdistyksen syyskokouksen määräämän vuosittaisen kannatusmaksun tai halutessaan harkintansa mukaan sitä suuremman maksun.

Yhdistyksen syyskokous määrää varsinaisten jäsenmaksujen lisäksi laituriinliittymismaksut, venepaikkojen vuokrahinnat ja muut harkitsemansa mahdolliset maksut, sekä ulkopuolisille annettavien palvelujen hinnat. Hallitus määrää kaikkien maksujen maksuajat.

Toimintansa rahoitukseen liittyen yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, sekä omistaa kiinteää ja muuta omaisuutta, perustaa rahastoja sekä asianmukaisella luvalla järjestää keräyksiä ja arpajaisia.

Laituripaikkojen jakoperiaatteet

8 §

Yhdistys pyrkii yhteistyössä eri tahojen kanssa kysyntää vastaavien riittävien laituripaikkojen rakentamiseen ja palvelujen järjestämiseen. Hallituksella tai määräämällänsä paikkajaon vastuuhenkilöllä on harkintansa mukaan oikeus kulloisenkin venetilanteen mukaan jakaa ja tarvittaessa muuttaa venepaikkojen sijaintia siten, että mahdollisimman moni varsinainen jäsen saa ensisijaisesti omalle veneelleen ja laiturikokonaisuuteen sopivan paikan. Tämä voi vaikuttaa myös alla mainittuun kesäpaikkojen vuokraukseen ja jakoon.

Jos yksittäinen jäsen haluaa poikkeuksellisesti edelleen vuokrata tai luovuttaa hallintaansa annetun laituripaikan ns. kesäpaikaksi, niin hänen tulee suorittaa yhdistykselle kaikki siihen liittyvät maksut ja vastata paikkaan liittyvistä vartiointi- ym. kaikista velvoitteista. Hän ei saa periä paikastaan enempää maksuja kuin on itse ko. veneilykautta koskien maksanut yhdistykselle, eikä pitää paikkaansa edelleen vuokrattuna tai tyhjänä yhtä kesää enempää kerrallaan ilman hallituksen poikkeuslupaa.

Paikan varsinaisen haltijan on hyvissä ajoin etukäteen ilmoitettava yhdistykselle vuokraus- tai luovutusaikeistaan ja yhteys- sekä venetietoineen, kuka hänen paikallaan tulee pitämään venettään, sekä huolehdittava siitä, että paikan väliaikaisesti saava maksaa yhdistykselle ko. vuoden henkilökohtaisen jäsenmaksunsa. Hallitus voi kieltää paikan edelleen vuokrauksen tai luovutuksen, jos esitetty vuokralainen ei täytä hyvämaineisuuden ja käyttäytymisen vaatimuksia, veneelle ei löydy toimivaa paikkaa, paikkaan liittyviä maksu, vartiointi- tms. velvoitteita ei täytetä, tai paikan varsinainen haltija ei noudata paikan luovuttamisesta annettuja em. ohjeita ja määräyksiä. Kesäpaikan saanut ei saa vuokrata tai muuten luovuttaa paikkaansa kolmannelle.

Yhdistyksen kokous päättää luovutetaanko venepaikka korvauksetta tai muuna kuin rahana suoritettavaa korvausta vastaan esim. pelastuslaitoksen, poliisin, muun viranomaisen tai yhteistyökumppanin käyttöön. Lukuun ottamatta hallituksen kutsumia tai muuten hyväksymiä vieraita voidaan venepaikka pääsääntöisesti lyhyeksikin aikaa luovuttaa vain yhdistyksen jäsenelle. Pelkkä kannatusjäsenyys ei ilman yhdistyksen kokouksen päätöstä oikeuta maksuttomaan venepaikkaan. Mahdollisesti täysin vapaaksi jäävät venepaikat voi hallitus harkintansa mukaan vuokrata myös ulkopuolisille siihen käypään hintaan, minkä yhdistyksen syyskokous on sääntöjen 7 §:n mukaisesti määritellyt. Laiturialueella on aina oltava nähtävillä hallituksen vahvistamat yleiset laiturisäännöt, sekä yhdistyksen hallinnassa olevien muidenkin alueiden ja tilojen käyttöä ohjaavat mahdolliset säännöt sekä jätehuoltomääräykset. Hallitus voi antaa myös muita paikkajakoon, laiturikäyttäytymiseen sekä alueisiin ja tiloihin liittyviä erillisohjeita ja määräyksiä.

Hallinto

9 §

Yhdistyksen toimintaa johtaa hallitus johon kuuluu puheenjohtaja, kuusi muuta jäsentä ja kaksi varajäsentä. Hallituksen puheenjohtaja on samalla koko yhdistyksen puheenjohtaja. Hallitus valitaan yhdistyksen syyskokouksessa. Puheenjohtaja valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Hallituksen muut jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että vuosittain on erovuorossa kolme jäsentä. Ensimmäisen vuoden erovuorot ratkaistaan arpomalla vaalien jälkeen. Varajäsenet valitaan yhdeksi vuodeksi kerrallaan. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, joka puheenjohtajan ollessa estyneenä edustaa ja johtaa yhdistystä.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan, tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tarvittaessa, ja on päätösvaltainen kun paikalla on puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään neljä muuta jäsentä.

Yhdistyksen nimen kirjoittaa joko puheenjohtaja yhdessä jonkun hallituksen jäsenen kanssa tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä. Hallitus voi myöntää myös prokuuroita.

Jaostot, muut toimielimet ja toimihenkilöt

10 §

Hallitus voi harkintansa mukaan perustaa jaostoja ja työryhmiä sekä valita tarvittavat toimihenkilöt keskuudestaan tai ulkopuolelta ja ostaa tarpeen mukaan taloushallinto- tms. palvelut ulkoa yhdistyksen syyskokouksen vahvistaman talousarvion puitteissa.

Jaostot, työryhmät ja toimihenkilöt toimivat hallituksen määräysten ja ohjeiden mukaisesti ja alistavat tekemänsä ehdotukset ja päätökset lopullisesti hallituksen päätettäviksi. Jaostot, työryhmät ja toimihenkilöt eivät ilman hallituksen erillispäätöstä voi itsenäisesti solmia yhdistystä sitovia sopimuksia tai virallisesti muuten edustaa yhdistystä. Yhdistyksen tiedotuksesta vastaavat hallituksen puheenjohtaja ja sihteeri, ja sitä voi hoitaa myös muut hallituksen siihen erikseen valtuuttamat henkilöt.

Toimintavuosi

11 §

Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Hallituksen vuosikertomus ja liikekirjanpitoon perustuva tilinpäätös liitetietoineen on annettava viimeistään toimintavuotta seuraavan helmikuun 15. päivään mennessä tilintarkastajille. Tarkastuksesta tilintarkastajien on annettava kevätkokoukselle kirjallinen lausunto, joka on annettava hallitukselle viimeistään kahta viikkoa ennen kevätkokousta. Yhdistyksen taloudenhoidossa ja kirjanpidossa on noudatettava kulloinkin voimassa olevaa Kirjanpitolakia ja asetusta, sekä muussa hallinnossa voimassa olevia muita yhdistystoimintaa, tietosuojaa ja henkilörekisteröintiä koskevia lakeja, asetuksia ja viranomaismääräyksiä sekä EU-direktiivejä.

Yhdistyksen kokoukset

12 §

Yhdistyksen varsinainen vuosikokous, jota nimitetään kevätkokoukseksi, pidetään maaliskuun loppuun mennessä. Syyskokous pidetään lokakuun loppuun mennessä. Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään milloin hallitus katsoo sen sääntöjen 6 §:n tai muun syyn vuoksi tarpeelliseksi tai milloin vähintään yksi kymmenesosa (1/10) jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti vaatii.

Hallitus kutsuu yhdistyksen kokouksen koolle julkaisemalla siitä ilmoituksen yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä paikallislehdessä, tai jäsenille kirjaamattomalla kirjeenä lähetettävällä kokouskutsulla. Kutsu yhdistyksen varsinaisiin kokouksiin on julkaistava tai postitettava viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta. Kutsu ylimääräiseen kokoukseen on julkaistava tai postitettava viimeistään viikkoa ennen kokousta.

Jos yhdistyksen kokouksessa tulee käsittelyyn yhdistyksen nimen tai sääntöjen muuttaminen, kiinteistön tai muun oleellisen omaisuuden ostaminen, myyminen, kiinnittäminen tai panttaaminen, yhdistyksen sitoutuminen oleellisen suureen hankkeeseen tai yhdistyksen purkaminen, tai muu toiminnan laajuuteen verrattuna oleellisesti kauaskantoinen asia, on tästä mainittava kokouskutsussa. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on käsiteltävät asiat aina mainittava.

Yhdistyksen kokouksen avaa yhdistyksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, tai heidän ollessaan estynyt joku hallituksen jäsen.

13 §

Varsinaisessa vuosikokouksessa (kevätkokous) on käsiteltävä ja päätettävä seuraavat asiat; § hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös päättyneeltä toimintavuodelta, § tilintarkastajien lausunto, § hallinnon ja tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle, § asia, jonka joku yhdistyksen jäsen on vähintään yhtä kuukautta ennen kokousta toimittanut kirjallisesti hallituksen valmisteltavaksi ja vaatinut käsiteltäväksi yhdistyksen kokouksessa. Syyskokouksessa on käsiteltävä ja päätettävä seuraavat asiat; § yhdistyksen ja samalla hallituksen puheenjohtajan valinta § hallituksen täydennysvaali 9 §:n erovuorosäännöt huomioiden, § kahden tilintarkastajan ja kahden varatilintarkastajan valinta tarkastamaan seuraavan vuoden talous- ja muuta hallintoa, § toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle toimintavuodelle, § asia, jonka joku yhdistyksen jäsen on vähintään yhtä kuukautta ennen kokousta toimittanut kirjallisesti hallituksen valmisteltavaksi ja vaatinut käsiteltäväksi yhdistyksen kokouksessa.

Äänioikeus ja muut menettelytavat kokouksissa

14 §

Äänioikeus yhdistyksen kokouksissa on kunniapuheenjohtajalla, sekä kunnia- ja vuosijäsenillä. Yhdistyksen ja sen hallituksen kokouksissa tapahtuvissa äänestyksissä ratkaisee äänten yksinkertainen enemmistö, mikäli näissä säännöissä ei muuta mainita. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja kannattaa, paitsi vaaleissa jolloin ratkaisee arpa. Vaalit toimitetaan suljetuin lipuin, mikäli niin vaaditaan. Valtakirjalla ei voi äänestää.

Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

15 §

Yhdistyksen nimen tai sääntöjen muuttamisesta on tehtävä päätös yhdistyksen kokouksessa. Päätöksen pätevyyteen vaaditaan kaksi kolmasosaa (2/3) äänestyksessä annetuista äänistä.

Yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdenmukainen päätös kahdessa vähintään kuukauden ja enintään neljän kuukauden välein pidettävässä yhdistyksen kokouksessa. Päätöksen pätevyyteen vaaditaan neljä viidesosaa (4/5) äänestyksessä annetuista äänistä kummassakin kokouksessa.

16 §

Jos yhdistys purkaantuu, niin sen omaisuus on jätettävä jollekin toiselle hyvämaineiselle suomalaiselle yhdistykselle, yhteisölle tai yhdistyksen kotipaikkakunnan haltuun käytettäväksi ensisijaisesti veneilyharrastuksen palvelujen ja muiden siihen liittyvien toimintaedellytyksien kehittämiseen, ja veneilyyn läheisesti liittyvien luonnonsuojelullisten tavoitteiden huolehtimiseen kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Yhdistyksen viimeinen kokous tekee asiasta lopullisen päätöksen kuultuaan harkintansa mukaan Suomen Veneilyliitto ry:tä tai muuta keskusjärjestöä johon se jäsenenä tuolloin mahdollisesti kuuluu.

Hyväksytty yhdistyksen kokouksen 1. käsittelyssä 29.10.2003

Hyväksytty yhdistyksen kokouksen 2. käsittelyssä 08.01.2004