Laiturisäännöt

Toijalan Moottorivenekerho RY:n laiturisäännöt

 

TMvk:n satama on kaikkien jäsentensä yhteisen harrastuksen tukikohta, jota jokaisen seuran jäsenen vieraineen tulee kohdella kuin omaansa. Jäsen sitoutuu jäsenmaksun maksaessaan noudattamaan laiturisääntöjä.

  1. Paikkojen jako

Yhdistys pyrkii yhteistyössä eri tahojen kanssa kysyntää vastaavien riittävien laituripaikkojen rakentamiseen ja palvelujen järjestämiseen. Hallituksella tai määräämällänsä paikkajaon vastuuhenkilöllä on harkintansa mukaan oikeus kulloisenkin venetilanteen mukaan jakaa ja tarvittaessa muuttaa venepaikkojen sijaintia siten, että mahdollisimman moni varsinainen jäsen saa ensisijaisesti omalle veneelleen ja laiturikokonaisuuteen sopivan paikan. Jäsenen tulee tuoda omistamansa ajokuntoinen vene vuokraamalleen venepaikalle kuluvan kesän juhannuksen jälkeiseen maanantaihin mennessä tai annettava se kesäpaikaksi tai anottava kerhon hallitukselta lisäaikaa paikan säilyttämistä varten. Anomus toimitetaan kirjallisena hallituksen puheenjohtajalle.

  1. Kesäpaikka

Mikäli jäsen ei tuo paikalleen omaa venettään tai ole anonut lisäaikaa hallitukselta paikan säilyttämistä varten, on jäsenen ilmoitettava paikkansa ns. kesäpaikaksi kuluvan kesän juhannuksen jälkeiseen maanantaihin mennessä. Ilmoitus tehdään paikkajaon vastuuhenkilölle kirjallisena. Ilmoittamattomat paikat vuokrataan paikkoja tarvitseville jäsenille, eikä ilmoittamisen laiminlyöneen jäsenen jo maksamaa paikkamaksua hyvitetä takaisin.

Jos yksittäinen jäsen haluaa poikkeuksellisesti oma-aloitteisesti edelleen vuokrata tai luovuttaa hallintaansa annetun laituripaikan kesäpaikaksi, niin hänen tulee suorittaa yhdistykselle kaikki siihen liittyvät maksut ja vastata paikkaan liittyvistä vartiointi- ym. kaikista velvoitteista. Hän ei saa periä paikastaan enempää maksuja kuin on itse ko. veneilykautta koskien maksanut yhdistykselle, eikä pitää paikkaansa edelleen vuokrattuna tai tyhjänä yhtä kesää enempää kerrallaan ilman hallituksen poikkeuslupaa. Poikkeuslupa on anottava kirjallisesti kerhon hallitukselta. Anomus toimitetaan hallituksen puheenjohtajalle kuluvan kesän juhannusta edeltävään keskiviikkoon mennessä. Paikat joille ei myönnetä poikkeuslupaa, vuokrataan venepaikkaa tarvitseville jäsenille ja anomuksen tehneelle jäsenelle hyvitetään jo maksettu venepaikkapaikkamaksu.

Kesäpaikan saaneen jäsenen on tuotava ajokuntoinen veneensä kesäpaikalle viikon kuluessa kesäpaikan saamisen jälkeen.

Paikan varsinaisen haltijan on hyvissä ajoin etukäteen ilmoitettava yhdistykselle vuokraus- tai luovutusaikeistaan. Paikan haltijan tulee luovuttaa tulevan vuokraajan yhteys- ja venetiedot, sekä huolehdittava siitä, että paikan väliaikaisesti saava maksaa yhdistykselle ko. vuoden henkilökohtaisen jäsenmaksunsa. Hallitus voi kieltää paikan edelleen vuokrauksen tai luovutuksen, jos esitetty vuokralainen ei täytä hyvämaineisuuden ja käyttäytymisen vaatimuksia, veneelle ei löydy toimivaa paikkaa, paikkaan liittyviä maksu, vartiointi- tms. velvoitteita ei täytetä, tai paikan varsinainen haltija ei noudata paikan luovuttamisesta annettuja em. ohjeita ja määräyksiä. Kesäpaikan saanut ei saa vuokrata tai muuten luovuttaa paikkaansa kolmannelle.

  1. Liikkuminen satama-alueella

Satamaan ovat oikeutettuja pääsemään ilman erillistä lupaa vain yhdistyksen jäsenet ja heidän seurassaan olevat henkilöt. Jäsen on vastuussa seurueensa käyttäytymisestä. Sataman portti on pidettävä lukittuna. Jäsen on vastuussa hänelle luovutetusta sataman avaimesta ja sen käytöstä.

Häiritsevän melun aiheuttaminen sekä päihtyneenä esiintyminen satamassa on kielletty. Asiattomat, sekä hyvää järjestystä tai määräyksiä rikkoneet henkilöt poistetaan satama-alueelta.
Kaikenlainen luonnon, ympäristön, satamalaitteiden, rakennusten ja satama-alueella olevan omaisuuden vahingoittaminen ja roskaaminen on kielletty. Avotulen teko on sallittu vain grillikatoksessa.

Autot on pysäköitävä siten että muiden kulku ei esty, myöskään huoltolaiturille. Suora ajolinja nostoluiskasta on jätettävä vapaaksi.

Venettä on satama-alueella ohjailtava erityistä varovaisuutta noudattaen siten, että vene on kaikissa tilanteissa hallittavissa ja ettei aluksen aiheuttama aallokko aiheuta vaaraa muille veneille. Vahingon sattuessa on päällikön viipymättä ilmoitettava siitä vaurioituneen aluksen omistajalle ja satamaisännälle.

Satamassa vene suositellaan varustettavaksi vähintään neljällä, riittävän kokoisella, veneen ulkopuolella olevalla lepuuttajalla, jotka suojaavat vieressä olevan veneen kylkiä oman veneen aiheuttamilta kolhuilta. Veneen on pysyttävä suorassa paikallaan, eikä se saa aiheuttaa vaaraa tai haittaa muille veneille. Laituritasolla ei saa säilyttää mitään tavaraa. Syksyllä veneen noston yhteydessä kaikki köydet, matot yms. muovituotteet on poistettava venepaikalta.

  1. Vastuut

Yhdistys ei vastaa satamassa olevista veneistä eikä varusteista. Mikäli veneen haltija laiminlyö määräysten noudattamista eikä kehotuksesta huolimatta varusta tai kiinnitä venettään asianmukaisesti, voidaan vene kiinnittää venekerhon toimesta ja paikan haltijan kustannuksella, tai mikäli vene on vaaraksi tai haitaksi, se voidaan poistaa satamasta.

Kaiken omaisuuden säilyttäminen satama-alueella tapahtuu omistajan yksinomaisella vastuulla. TMvk ry ei vastaa mahdollisista vahingoista. Kaikkia venepaikan haltijoita velvoitetaan ilmoittamaan tarkat yhteystietonsa kerholle, yhteyshenkilöiden puhelinnumerot löytyvät vartiotuvasta sekä kerhon verkkosivuilta.

  1. Maasähkö

Laitureiden maasähköä saa käyttää akkujen lataukseen, sähkötyökaluihin ja lyhytaikaisiin korjaustöihin. Laiturisähkö ei ole tarkoitettu jatkuvaan veneen lämmittämiseen tai jääkaapin käyttöön. Pistorasioihin saa kytkeä vain ulkokäyttöön hyväksyttyjä laitteita. Sähkökaapeleita ei saa pitää tarpeettomasti laiturilla. Verkkovirtasähkölämmittimen käyttö on kielletty.

  1. Omaisuuden säilyttäminen satama-alueella

Yhdistyksen omaisuudesta on pidettävä hyvää huolta ja lainatut tavarat on palautettava heti käytön jälkeen paikoilleen.

Satama-alueella saa säilyttää seuran jäsenien aktiivisessa käytössä olevia veneilyyn liittyviä esineitä niille erikseen varatuilla paikoilla. Esineet kuten jollat on varustettava tunnistemerkinnöillä, muutoin niihin sovelletaan löytötavaralakia.

Muita veneitä kuin jollia saa säilyttää vain seuran tätä varten osoittamalla kenttä- tai venepaikalla. Veneiden säilyttäminen talvella vedessä satama-alueella on kielletty. Satama-alueella ei saa säilyttää tyhjiä trailereita, vaan ne on vietävä trailerialueelle Satamatien varteen. Venepaikoilla olevien veneille suositellaan vähintään palo-, vastuuvakuutusta. Venepaikan käyttöoikeuden säilyttäminen edellyttää lisäksi kaikkien maksujen, kuten jäsen-, venepaikkamaksamista eräpäivään mennessä.

Mikäli venepaikanhaltija laiminlyö velvollisuutensa, voi hallitus evätä venepaikan sen haltijalta määräaikaisesti tai pysyvästi.

  1. Veneiden talvisäilytys

Kerhosataman voidaan telakoida talveksi vain osa sataman veneistä. Kerhon hallitus myöntää telakointioikeuden ilmoittautumisjärjestyksessä. Jonotuslistaa telakointipaikoista pitää satamaisäntä. Mikäli talvisäilytysaluetta joudutaan supistamaan, on ensiksi talvisäilytyspaikasta luovuttava niiden jäsenten, jotka ovat paikan viimeisenä saaneet. Talvisäilytys alkaa15. päivä syyskuuta ja päättyy 10. päivä kesäkuuta. Mikäli on välttämätön poiketa em. rajoista on siitä sovittava satamaisännän kanssa viikkoa aikaisemmin.

Veneiden kevätkunnostuksen aikana on huolehdittava erityisesti siitä, ettei kunnostettavien veneiden maalijätteitä tai maalinhiontapölyä pääse maaperään tai veteen. Sen estämiseksi on työssä käytettävä esim. suojamuoveja, joista ko. ongelmajätteet voidaan ottaa talteen ja toimit taa edelleen kaupungin osoittamiin ongelmajätepisteisiin. Kaikki telakointitarvikkeet ja roskat (nippusiteet, pressun palaset, metallirenkaat, laudanpätkät yms.) on siivottava välittömästi veneen laskun jälkeen pois. Mikäli se ei ole mahdollista on siitä ilmoitettava satamaisännälle ja sovittava mihin mennessä telakointipaikka on siivottu.

  1. Sataman jätehuolto

Kerhosatamassa on purjehduskauden aikana järjestetty jätehuolto. Jäteastioihin saadaan jättää vain ns. normaalia veneessä kertyvää sekajätettä so. kotitalousjätettä. Täysinäisten jäteastioiden viereen ei saa jättää jätettä. Huom! Kesämökkiläiset vievät jätteensä kaupungin heille määräämään keräilypisteeseen. Kaikki ongelmajätteet kuten vanhat akut, jäteöljy, tyhjät öljy- ja maalipurkit, suodattimet jne. suositellaan toimitettavaksi kaupungin niille erikseen osoittamiin keräilypisteisiin koska se on ilmaista, kerhon öljyvarastoon jätetyistä jätteistä kerho joutuu maksamaan. Öljyvarastoon voi jättää jäteöljyä sekä ongelmajätteitä. Niihin on kuitenkin jätettävä tuojan nimilappu. Tuojan oletetaan osallistuvan öljyvaraston tyhjennystalkoisiin.

Ongelmajätteen tuominen muualta kerhon varastoon, sekä muun kun veneestä kertyvän talousjätteen tuominen kerhon jäteastioihin aiheuttaa porttikiellon laiturille eli käytännössä venepaikan menetyksen.

Öljyisen pilssiveden pumppaus järveen on kielletty. Palavien nesteiden käytössä on noudatettava niistä annettuja virallisia määräyksiä. Avotulen teko on kielletty, lukuun ottamatta mökin edessä olevaa nuotiopaikkaa.

  1. Pesupaikka ja sen painepesuri

Pesupaikka ja painepesuri on kerholaisten käytössä, veneilykauden ajan avain löytyy vartiotuvasta.. Pesupaikalle ei saa jättää autoja, eikä veneitä ilman satamaisännän lupaa. Autojen yms. muun kuin veneiden pesu on ehdottomasti kielletty!

  1. Ilmoitustaulut

Kerhon virallisille ilmoitustauluille kiinnitetään vain seuran virallisia ilmoituksia. Aidatun alueen ulkopuolella ilmoitustaulua voidaan käyttää myynti- ja mainosilmoitusten kiinnityspaikkana, edellyttäen, että ilmoitus on veneilyyn liittyvä ja hyvien tapojen mukainen, sekä että ilmoituksen kiinnittäjä itse hoitaa ilmoituksensa poistamisen heti kun se ei enää ole ajankohtainen. Muualla satama-alueella on ilmoitusten kiinnittäminen kielletty.

 

TMvk:n hallitus yhdistyksen virallisten sääntöjen valtuuttamana 9.6.2022